ATEA

Vi bygger Sverige med it.

Vi har förmånen att leva i ett av världens finaste länder. Men vi på Atea vill mer. Som specialister inom it-infrastruktur tänker vi vara med och forma ett ännu bättre Sverige. Tillsammans med våra kunder ska vi utveckla lösningar som nästa generation kan känna sig stolta över.

Vi är obundna och kan erbjuda den lösning som passar ditt behov och verksamhet bäst. Våra it-specialister kompletterar med sin nyckelkompetens.

På Atea i Sverige är vi 2 200 medarbetare på ett trettiotal orter från Malmö i söder till Kiruna i norr. Omkring 1 000 av oss är konsulter.

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ställer frågan direkt till tillverkare.

 

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant.

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-Är ceritfierade för ISO 14001 + 9001, exempel på förbättringar är att vi har minska CO2-utsläppen/anställd, ökat andelen förnybar energi.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Se tidigare, minskat CO2-utsläpp.

 

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Hållbarhetsprogrammet är integrerat i verksamheten och ISO 26000 är vägledande. Är anslutna till UN global compakt.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Atea Sustainability Focus, där vi frågar de nordiska kunderna om vad som är viktigt att öka takten inom för tillverkarna. Resultatet analyseras av ett advisory board och rekommenderat fokusområde och förslag på åtgärder levereras till RBA som de flesta tillverkarna är anslutna till. Tillverkarna arbetar då fokuserat med ett område som denna gång är Transparens, vilket är en förutsättning för våra kunder att kunna välja den bästa produkten ur ekologisk hållbarhet. 

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-Samplanerade leveranser i första hand.