NRC group

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som bygger infrastruktur i Sverige och Norge. Koncernen har en kort men intensiv historia.  NRC Group grundades år 2011 i Norge och sedan år 2015 finns vi även på den svenska marknaden. Vi är cirka 500 anställda och år 2016 omsatte koncernen 2 miljarder kronor.

NRC Group har kapacitet och kompetens att arbeta med både omfattande och komplexa anläggnings- och järnvägsprojekt. Genom konsolidering och organisk tillväxt har vi skaffat oss en unik position som totalleverantör av infrastruktur. Vår styrka är bland annat att vi har spetskompetens inom alla teknikgrenar för järnvägsutbyggnad, mark-, ban-, el-, signal- och telearbeten, allt under samma tak.

Just nu driver NRC Group projekt från Gällivare i norr till Ystad i söder. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm och vi har regionkontor i bland annat Karlstad, Göteborg och Örebro. Vi har en tydlig vision om att bli den ledande privatägda anläggnings- och järnvägsspecialisten i Norden. Vi är ständigt på jakt efter kvalificerade personer till våra dynamiska team som vill vara med och utveckla framtidens infrastruktur.

Vill du bli en av oss?

Svenska företag inom NRC Group är:

Segermo AB
www.segermo.com

Svensk Järnvägsteknik
www.svenskjarnvagsteknik.se

Elektrobyggnad
www.elektrobyggnad.se

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi överdimensionera inte. Vi försöker hålla nere materialåtgången. 

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Vi bygger järnväg och väg och kan inte återanvända tegelstenar.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-NRC Groups är ledningssystem är uppbyggt i enlighet med ISO-14000 och vi gör hållbarhetsredovisning enl. GRI. Energikartläggning utför vi. 

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-NRC Group har bidragit med flera kompensationsåtgärder för rödlistade växt och djurarter. 

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Ja, en del av våra Goddie bags är miljövänliga. 

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Nej det gör vi inte. NRC Group jobbar med social krav i olika projekt och tar ett lokalt socialt ansvar. 

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Projekt E18 mellan Grums och Karlstad: Vid viltpassager gjordes växtval som gynnar bin och humlor och andra pollinerande djurarter ,kompensationsåtgärd åt ovanlig sandödla, utformningen av vägslänter gjordes för att gynna flera arter som trivs i sandiga miljöer, sypriesslummer hade vi i området som vi anpassade till sträckning av cykelbana för att just gynna sypresslummer. 

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-NRC Group försöker få till en effektiv logistik i projekten och får då mindre bränsleförbrukning och minskar utsläpp. Vi återanvänder gärna befintliga massor tex.