Skanska

Skanska utvecklar och bygger infrastruktur, bostäder, kommersiella lokaler och projekt i offentligprivat samverkan. Just nu med tusentals projekt i Norden, Centraleuropa, UK och USA. Vi är stolta över att vara ett av världens största byggföretag. Vår framgång bygger på starka värderingar och att vi ska vara ledande inom prioriterade områden såsom hållbarhet, säkerhet, etik samt mångfald och inkludering.

Vårt lag består idag av nästan 43 000 duktiga, kunniga och passionerade medarbetare, varav drygt 10 000 i Sverige. Precis som allt annat vi gör, utvecklar vi laget hållbart och långsiktigt. Vi vill hela tiden bli bättre, vi behöver hela tiden bli fler.

Som student kan det vara intressant att känna till att vi erbjuder praktikplatser, ex-jobb och sommarjobb. Vi driver även två populära studentprogram som går under namnen Skanska 21 och Skanska P³.

Läs mer på skanska.se/student.

Välkommen att bygga ett bättre samhälle tillsammans med oss!

 

SVAR PÅ MILJÖFRÅGOR 2018

Använder ni er aktivt av någon tjänst för att kontrollera att produkter som ni köper in och använder inte innehåller miljöfarliga ämnen, t.ex. BASTA, Sunda Hus eller Byggvarubedömningen?

-Ja

Vid projektering av byggnader och anläggningar, dimensionerar ni så att materialåtgången hålls nere eller överdimensionerar ni i regel?

– Vi på Skanska arbetar aktivt med att hålla nere materialåtgången, bland annat genom vårt egenutvecklade verktyg Gröna kartan. Med effektiv materialanvändning, kloka materialval och välplanerade inköp kan vi öka andelen material som består av förnyelsebart och återvunnet material samt minska mängden avfall som uppstår i produktionen. Här är samarbetet med våra leverantörer otroligt viktigt och tillsammans driver vi utvecklingen framåt. Vi sätter allt högre mål för vår avfallshantering. Idag har vi byggt hus med 0 % avfall till deponi, så vi vet att det går med bra planering och tidigt satta mål i projektet.

Hur många tegelstenar återanvände ni i nybyggen under 2017?

-Tyvärr har vi inga exakta siffror gällade just detta.

Källsorterar ni era restprodukter på era kontor? I så fall, i vilka fraktioner?

-Glasförpackningar, Pappersförpackningar (kartong), Papper (tidningar, trycksaker), Plastförpackningar, Metallförpackningar, Matavfall, Pant

Innehar ni eller jobbar ni enligt någon miljörelaterad tredjepartscertifiering, t.ex. ISO-14001 eller BF9K? Ett krav för att få bli certifierad är att man ständigt förbättrar sitt miljöarbete och att man dokumenterar detta. Vilka ständiga förbättringar gjordes?

-En framgångsfaktor för oss på Skanska är vårt ledningssystem “Vårt sätt att arbeta” (VSAA) som integrerar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi är certifierade enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och OHSAS 18001:2007 (arbetsmiljö). Vi har en tydlig miljöpolicy som sätter nivån och visionen för vårt ambitiösa hållbarhetsarbete. Vi har identifierat de aspekter där vi som byggentreprenör har störst miljöpåverkan och möjlighet att förändra. För dessa har vi mätbara mål som vi följer upp regelbundet med vårt egenutvecklade verktyg – Gröna kartan.

Finns det något framsteg ni har gjort inom företaget för ekologisk hållbarhet som ni är stolta över? Det kan vara litet som stort.

-Vi på Skanska är stolta över tilldelas första platsen när Sustainable Brand Index B2B 2017 i höstas rankade de mest hållbara företagen i Sverige. I undersökningen har drygt 600 beslutsfattare på större företag i Norden intervjuats om hur de tycker att företag presterar inom områdena miljö och social hållbarhet. Skanska hamnade på första plats i båda kategorierna. För oss är denna fina utmärkelse ett kvitto på att vi är på väg i rätt riktning med vårt ambitiösa hållbarhetsarbete.

Hade ni miljön i åtanke när ni valde vad som skulle ingå i era goodie bags som ni delar ut på mässan, och vilket material de var gjorda av?

-Ja, vi är generellt restriktiva med att dela ut give-aways, folders och broschyrer och hänvisar istället till vår externwebb, där all information finns att inhämta digitalt. 

Har ni en miljöpolicy publicerad och åtkomlig på er hemsida?

-Ja

Tar ni ert sociala ansvar? Innehar ni eller jobbar ni enligt exempelvis CSR, ISO-26000 eller UN Global Compact?

-Ja, vi tar vårt sociala ansvar. För oss innebär social hållbarhet att vi på eget initiativ och tillsammans med kunderna investerar i människan, samhället och framtiden – och samtidigt utvecklar vår affär. Exempel på insatser är praktikplatser för de som står utanför arbetsmarknaden (miljonhemsområdet Vivalla), mentorskap, program för rekrytering av utrikesfödda ingenjörer (Skanska ILP), läxhjälp, internt volontärprogram och arbete kring utformning av stadsdelar, bostadsområden och gårdar för tryggare boende. Vi är naturligtvis medlemmar av FN Global Compact.

Har ni Fairtrademärkt och/eller ekologiskt kaffe på era arbetsplatser?

-Ja.

Berätta kort om ett projekt som ni är stolta över att ha medverkat i där ekologisk hållbarhet var ett prioriterat område.

-Skanskas egenutvecklade kontor Väla gård utanför Helsingborg är byggt på grönast tänkbara sätt och har byggts som ett lågenergihus som dessutom producerar sin egen energi. Solceller på taket förser huset med el och delar av taket är täckt med sedumväxter. Kontorsbyggnaden var vår första plusenergibyggnad och har uppmärksammats som Europas grönaste byggnad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Kontorsbyggnaden tilldelades även priset 

Vad gör ni för att minimera utsläpp från transporter?

-För att få bättre kunskap om hur vår verksamhet påverkar klimatet beräknar vi våra utsläpp av växthusgaser i from av en klimatkalkyl. I en klimatkalkyl beräknas utsläppen av växthusgaser vid utvinning av råvaror, tillverkning och förädling av material, transporter till arbetsplatsen samt utsläpp orsakade av själva byggprocessen. För husprojekt kan man även beräkna utsläpp under den färdiga byggnadens driftsfas.